1. Algemeen.

 • De INESPO (inter)nationale duurzaamheidsolympiade, wordt georganiseerd door Stichting CosmicusStichting Technasiumen Wageningen University and Research.
 • Aanmelding voor de Olympiade is uitsluitend mogelijk door middel van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Dit formulier is hier te vinden.
 • De deelnemende teams sturen het project in binnen de deadline. De jury nomineert de teams die tijdens finale van  Olympiade hun projecten mogen presenteren.
 • De genomineerde teams presenteren hun inzending op de nationale Olympiadedag aan de jury. Deze wedstrijd heeft het karakter van een presentatie en is toegankelijk voor iedereen.

2. Structuur.

 • Deelname aan de nationale olympiade staat open voor alle scholieren uit Nederland.
 • Deelnemers komen uit het voortgezet onderwijs.
 • Deelname is mogelijk in teams van minimaal twee en maximaal vijf personen.

3. Inzending.

 • De inzending bestaat uit een wetenschappelijk of technisch onderzoek beschreven in een rapport of verslag en bij nominatie een presentatie op de Olympiadedag. Aan het onderwerp worden geen beperkingen gesteld. Het werk dient een oorspronkelijk karakter te hebben en moet door het team zelf zijn uitgevoerd. Stimulering en advies door deskundigen zijn toegestaan, maar dit mag geen substantieel deel van de inzending uitmaken.
 • Teams dienen voor de deadline  alle gevraagde documenten beschikbaar te stellen.
 • De inzending moet gepresenteerd kunnen worden tijdens de finale.

4. Selectie & Jurering.

 • De organisatie nomineert aan de hand van de ingezonden projecten de teams  voor de finale van de Olympiade. Eventueel kan hierbij advies van derden worden ingewonnen.
 • De organisatie stelt een onafhankelijke deskundige jury samen van docenten, academici en deskundigen uit het bedrijfsleven.
 • Tijdens de voorronde en de finale beoordeelt de jury de inzendingen aan de hand van de ingeleverde verslagen en de presentatie van de teams
 • De beoordeling door de jury betreft de technische en wetenschappelijke waarde van de inzending, belangrijke factoren daarbij zijn: originaliteit en creativiteit, grondigheid en presentatie.
 • Indien in een specifiek geval de benodigde deskundigheid niet binnen de jury aanwezig is, zal de jury een verslag ter beoordeling voorleggen aan een referent. Deze maakt zijn of haar mening kenbaar aan de jury. De jury beslist daarna of het project alsnog genomineerd wordt voor de finale.
 • Het oordeel van de jury is bindend en de jury kent de prijzen toe. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Prijzen.

 • INESPO stelt vast welke prijzen er zijn voor de winnaars. Prijzen kunnen bestaan uit een geldbedrag, materialen en/of een belevingsprijs.
 • Als er naar oordeel van de jury niet voor alle prijzen een goede kandidaat is, kan de jury besluiten een bepaalde prijs niet uit te reiken.
 • Alle prijzen worden aan het eind van de Olympiade bekend gemaakt.

6. Octrooien.

 • Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat deelname aan de voor het publiek toegankelijke finale, de presentatie geldt als openbaarmaking van de inzending en dat daarmee de mogelijkheid vervalt tot het aanvragen van een octrooi. Een eventueel octrooi dient derhalve voor de wedstrijd te zijn aangevraagd. De organisatie heeft het adres waar een octrooi aangevraagd kan worden.
 • Wij hechten er waarde aan dat het team zelf bepaalt wat er met hun idee gebeurt. Als INESPO en ook als deskundigen vanuit participerende partijen, is het niet de bedoeling ideeën over te nemen. Mocht in overleg bepaald worden dat het idee aan ene (derde) partij overgedragen wordt dan zal altijd gelden dat het team er op de een of andere wijze bij betrokken zal blijven. Mits de het team nadrukkelijk afstand doet van het idee.

7. Aansprakelijkheid.

 • INESPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd.

8. Slotbepalingen.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur van INESPO.